ANA SAYFA
HAKKIMIZDA
ÜYELİK
YAYINLAR
LİNKLER
İLETİŞİM
ARAMA
TRAFİKTE KAZASIZ YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1: DERNEĞİN ADI
Derneğin adı "Trafikte Kazasız Yaşam Derneği” dir. Derneğin kısaltılmış adı TRAKAYAD; Derneğin resmi web sitesi ise www.trakayad.org olarak belirlenmiştir.
Madde 2: DERNEĞİN ADRESİ
Derneğin haberleşme adresi: Armağan Center, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa’dır. Derneğin faaliyet merkezi bu adres olacak, toplantılar bu adreste yapılacak ve bütün yazışmalar da bu adrese gönderilecektir. Derneğe üye olmayanlar dernek lokaline devam edemezler.
Madde 3: DERNEĞİN TANIMI
Trafikte Kazasız Yaşam Derneği, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tüm trafik sorunlarının çözülmesi ve trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesi için gerekli olan; güvenli, etkili, verimli, istikrarlı ve kalıcı bir şekilde çalışabilen bir trafik sisteminin gecikmeksizin kurulup çalışmasını sağlamak için gönüllü uğraş veren bir demokratik kitle örgütüdür.
Madde 4: DERNEĞİN NİTELİĞİ VE STATÜSÜ
Dernek, siyasi ya da kâr amacı güden bir kuruluş olmayıp, hiçbir siyasi partiye bağlanamaz.
Madde 5: DERNEĞİN AMAÇLARI
a) Ülkemizin en büyük ulusal sorunlarından biri olan trafik sorunu ile ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek, ulaşım yollarındaki kazalarda her insanın var olan yaşama hakkına, kurallara uymayarak son verilmesine karşı, can, mal ve ekonomik kayıpların en aza indirilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak, bunları uygulamaya geçirmeyi hedeflemek.
b) Tüm gelişmiş ülkelerce benimsenmiş bilinç ve deneyimlere dayanarak, trafik kazalarının nedenlerini ve en uygun çözüm önerilerini araştırmak ve bu çözüm önerilerinin süratli ve istikrarlı bir sekilde uygulanması için çalışmalar yapmak.
c) Meydana gelen kazalarla ilgili olarak, dernek ya da başta bilimsel çevreler olmak üzere, toplumun tüm kesimleri ile işbirliği yaparak, hukuki, teknik, sosyal, psikoteknik analizler yapmak, raporlar hazırlamak, kamuoyuna duyurmak.
d) İnsanların trafik mağduru olmamaları için ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelere ve her yaşta insanımıza gerekli olan çağdaş trafik bilinci ve kültürünü vermek için eğitim çalışmaları yapmak, trafik kazalarının kader olmadığını toplumun her kesimine duyurmak.
e) Trafik kazası mağdurlarını bir araya getirerek, onlara gereken hususlarda her türlü yardımı yapacak organizasyonlar düzenlemek.
f) Trafik sorunlarını tam anlamıyla tanımlamak ve bu sorunları çözebilmek için, çağdaş ülkelerde başarı sağlamış trafik birimlerinden örnekler alarak, çalışmalar yapmak.
g) Ülkemizde trafik birimi olarak görev yapan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun; trafik sorunları karşısında başarılı olmuş çağdaş ülkelerde olduğu gibi, dünyaca benimsenmiş ve başarı ile uygulanmakta olan deneyimli, çağdaş trafik mühendisliği ve yol inşaatı ve bakımı (alt yapı) bilgilerini, trafik eğitimini ve denetimini (yasal uygulama metodlarını) tam manası ile bünyesine alarak, TEK BİRİM olarak, istikrarlı ve verimli görev yapması için çalışmalar yapmak.
h) Mevcut trafik yasalarının gereken şekilde yenilenmesi ve mevcut olmayanların ise hazırlanması ve tümünün meclisten süratli bir şekilde geçmesini sağlamak için etkili, istikrarlı ve verimli çalışmalar yapmak.
Madde 6: DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Dernek, amacına ulaşmak ve ilkelerini hayata geçirmek için, aşağıda belirtilen trafik ile ilgili faaliyetleri yapar:
Konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
Eğitim ve kültürel çalışmalar yapmak.
Toplantı ve geziler düzenlemek, gerektiğinde bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Madde 7: DİĞER ÖRGÜTLERLE İŞBİRLİĞİ
Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçlarla ilkeleri gerçekleştirmek için ülke içindeki ve dışındaki kurumlarla, dernek, birlik ve örgütlerle işbirliği yapar.
Madde 8: DERNEĞİN KURUCULARI
Dernek tüzüğünün bu maddesinde belirlenen, derneğin adını, amaç ve ana görevlerini saptayarak, derneği hukuken ve fiilen kurmuş olanlardır. Dernek kurucuları tüzük ekinde bulunan listede belirtilmiştir.
Madde 9: DERNEĞE ÜYE OLMAK
Derneğin amaçlarını benimseyen ve tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesi için istekli olan 18 yaşını doldurmuş her KKTC yurttaşı derneğe üye olabilir. Derneğin iki türlü üyesi vardır:
1. Asli üye,
2. Onur Üyesi,
Bu üyeler aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) Asli Üye:
Derneğe kayıtlarını yaptıran, Genel Kurul kararlarına bağlı olarak varolan aidatlarını aksatmadan ödeyen ve tüzük hükümlerine uyan kişilerdir. Herhangi bir Genel Kuruldan önce geriye dönük aidat borcu bulunmayan asli üyelerin yapılacak olan Genel Kurula katılma, dernek organlarını seçme ve bu organlara seçilme hakkı vardır.
b) Onur Üyesi:
Derneğe maddi ve manevi değeri olan yardımlarda bulunanlar, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine destek sağlayan, yasa ve tüzüklerin hazırlanmasında gayret gösterenler, derneğin konularına, sorunlarının giderilmesine etkin katkısı olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliğine alınırlar. Onur üyeleri Yönetim Kurulundan üç üye veya ileride kurulursa, şubelerin teklifi üzerine, Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile vereceği kararla, bu unvanı kazanmış olurlar. Onur üyeleri oy kullanamazlar. Bu kişilere dernek tarafından onur belgesi, şilt veya plaket verilmesine Yönetim Kurulu karar verir.
Madde 10: ÜYE KAYDI
Derneğe üye olmak isteyenler derneğin üye müracaat formunu doldururlar. Yönetim Kurulu müracaatı değerlendirir ve verilen bilgilerin doğru olduğuna kanaat getirirse kabul eder veya bilginin doğru olmadığına kanaat getirirse reddeder. Yönetim Kurulu’nca üyelik istemleri kabul edilmeyenler bunun Genel Kurul'da yeniden incelenmesini isteyebilirler. Genel Kurul’un bu konudaki karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Bu konuda kesin karar Genel Kurul’un vereceği karardır.
Madde 11: DERNEKTEN ÇIKIŞ VE ÇIKARILMA
Asli üyenin yazılı istifasını vermesiyle.
Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunması, derneğin manevi şahsiyetine ve amaçlarına ters düşen, uyum ve düzeni bozmaya çalışanlar, kanunen medeni hakları alınan ve/veya ağır hapse mahkum olan bir üyeyi Yönetim Kurulu üyelikten çıkarabilir. Çıkarma kararı üyenin yazılı savunması alınmadan verilmez.
Dernek organlarında görevli olup da görevli olduğu organın çağrılarını yanıtsız bırakan veya verilen görevlerden ısrarla kaçınılmasıyla.
Dernek organlarının toplantılarına makul mazeret göstermeksizin üç kez üst üste katılmayan üyeler.
Aidatını, en son bilinen adresine gönderilen yazılı uyarıya rağmen, iki yıl süre ile ödememesi hallerinde, asli üyenin üyeliği otomatik olarak düşer.
İstifalarını yazılı olarak geriye alanlar, yeniden asli üyeliğe alınmalarını isteyebilirler. Ancak aidatlarını ödememekten ötürü kaydı silinenler, yeniden yazılı müracaatta bulunarak, ödemedikleri aidat tutarını bir defada peşinen ödemek koşuluyla, yeniden üyeliğe alınmalarını isteyebilirler.
Madde 12: DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI
Derneğin tüm faaliyetlerinden eşit olarak yararlanmak.
Genel Kurul toplantılarına katılmak, seçme ve seçilme hakkını kullanmak.
Disiplin Kurulu’nca geçici veya kesin ihraç cezasına çarptırılmış ise, 15 üyenin yazılı onayı ile affına ilişkin olarak Genel Kurul’a müracaat etmek.
Yönetim Kurulu’nun herhangi bir icraatını Tüzüğe aykırı bulması halinde, en az 15 üyenin yazılı desteğiyle Disiplin Kurulu’na başvurmak.
En az bir ay önceden Yönetim Kurulu’na yazılı bildirimde bulunma şartıyla, dernekten ayrılmak ve/veya üyelikten istifa etmek.
Bu tüzüğün diğer maddelerinde verilen haklar.
Madde 13: ÜYELİK AİDATLARI
2013 yılında yapılacak olan Genel Kurul tarihine kadar yıllık üyelik aidatı 1 (Bir) TL'dir. Bu tarihten sonra üyelerden aidat alınıp alınmayacağına, aidat alınacaksa aidat miktarının ne olacağına Genel Kurul karar verir. Üyelik aidatlarının toplanma şekli Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve üyelere duyurulur. Aidat ve dernek adına yapılacak her türlü para alımı, dernek mührünü taşıyan dip koçanlı veya kopyalı makbuz karşılığında alınır. Bütün makbuzlar sayman veya vekilleri tarafından imzalanır. Sayman 1,000 TL (Bin Türk Lirası) ya da karşılığı olan dövizden fazla parayı bir haftayı aşkın bir süre yanında bulunduramaz. Derneğin banka hesabına yatırmak veya derneğin giderlerini ödemede kullanmak zorundadır. Bankadan, başkan ile saymanın veya onların yetkili vekillerinin imzası olmadan para çekilemez.
Madde 14: TUTULACAK DEFTERLER
Üye kayıt defteri.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları gösteren karar defteri.
Gelir-gider (hesap) defteri.
Gelen ve giden evrak defteri.
Misafir getiren üyelerin getirdikleri misafirlerin isimlerini gösteren ziyaretçi defteri.
Madde 15: DERNEĞİN GELİRLERİ VE MAL VARLIĞI
Derneğin mal varlığı ve gelirleri şunlardan oluşur:
Üyelik aidatları.
Ülke içi ve dışındaki kişi ve kuruluşlardan, kamu veya özel sektör kaynaklarından ve bu konuda çaba gösteren yerli veya yabancı dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütlerinden sağlanan, ayni veya nakdi her türlü bağışlar.
Çeşitli sosyal etkinliklerden sağlanan veya bu gibi etkinliklerde yapılacak çeşitli satışlardan elde edilen gelirler.
Dergi, broşür, gazete vb. yayınlamak veya satmak suretiyle elde edilen gelirler.
Yasalara uygun olarak kurulacak tesislerden sağlanacak gelirler.
Dernek amaçları için Yönetim Kurulu kararıyla satın alınacak taşınır ve/veya taşınmaz mallar.
Ülke içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşlardan bağış olarak alınacak taşınır veya taşınmaz mallar.
Dernek amaçları için Yönetim Kurulu kararıyla alınan borçlar.
Madde 16: DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları aşağıdaki gibidir:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Disiplin Kurulu
A. Genel Kurul
Bölüm 1: Oluşumu ve toplanma yöntemleri:
Genel Kurul, derneğin asli üyelerinden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları, olağan veya olağanüstü olabilir. Olağan toplantılar, Yönetim Kurulu’nun davetiyle yılda bir kez, yılın son çeyreğinde, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir günde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun seçileceği Genel Kurul toplantıları, iki yılda bir gerçekleştirilir. Olağanüstü toplantılar ise, Yönetim Kurulu kararıyla; Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin en az beşte birinin çağrısıyla yapılır. Denetleme Kurulu’nun talebi veya üyelerin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır.
Bölüm 2: Toplantılara çağrı:
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları için Yönetim Kurulu, bütçe gelir-gider hesabı suretleriyle, toplantı tarihi, yeri ve gündemini, toplantı gününden en az 15 gün önce, dernek merkezinde duyuru panosuna asar, en az günlük bir gazetede yayınlatır.
Bölüm 3: Toplantı yeter sayısı ve Başkanlık Divanı:
Genel Kurul toplantısını Dernek Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı) veya hazır bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, o da yoksa en yaşlı üye açar ve yoklama yapılır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu hazır ise Genel Kurul teşekkül etmiş sayılır. Belirlenen saatte, Genel Kurul toplantısının yapılması için gerekli olan salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, toplantı yarım saat ertelenir ve hazır bulunan üyelerle toplantı yapılır. Kararlar, Bölüm 5’te belirtilen nisaplarla alınır. Genel Kurulun düzenli şekilde yürütülebilmesi ve gerekli zabıtların tutulabilmesi için üyeler arasından bir başkan ve iki yazmandan oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir ve toplantı, Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.
Bölüm 4: Görev ve yetkileri:
Genel Kurul, derneğin en yüksek mercii olup, yasaların kendine verdiği ve bu tüzükle diğer organlara verilmemiş olan yetkileri kullanır. Genel Kurul toplantılarında sadece, gündemde belirtilmiş olan hususlar görüşülür, karara bağlanır. Ancak, üyelerin önerileri de Genel Kurul’un kararı ile gündeme eklenebilir. Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
Tüzükte belirtilen amaçların ve ilkelerin gerçekleştirilmesi yönünde kararlar almak.
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.
Genel kurul kararı ile seçilen yeni Yönetim Kurulu isim listesini 10 gün içinde Lefkoşa Kaymakamlığı’na bildirmek.
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından sunulan önerileri görüşmek ve karara bağlamak, üyeler tarafından müzakeresi talep edilen ve gündeme dahil edilen hususları karara bağlamak.
Formlardan ve Yönetim Kurulu’ndan gelen görüşleri ve raporları oya sunup, sonuçları ilgili mercilere duyurmak.
Tüzük değişiklik önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
Derneğin gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kurulu’na genel direktif ve yapılacak işler için yetki vermek.
Derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar vermek, Tasfiye Komisyonu’nu seçmek.
Yönetim Kurulu’nun yıllık çalışma raporunu aklamak.
Mali raporu aklamak ve yıllık tahmini bütçeyi onaylamak.
Derneğin genel amaçları doğrultusunda diğer kararları almak.
Üyelerden aidat alınıp alınmayacağına, aidat alınacaksa aidat miktarının ne olacağına karar vermek.
Bölüm 5: Oy kullanma ve karar alma:
Genel Kurul’da tüzük değişikliği ve Derneğin dağıtılması dışındaki tüm kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve vekalet verme ile oy kullandırılamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Tüzük değişikliği için asli üyelerin en az beşte birinin hazır bulunacağı bir toplantıda, katılanların üçte ikisinin oyu aranır. Ancak bu nisap sağlanamzsa, Genel Kurul bir hafta ertelenir. Bir sonraki Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile tüzük değişikliği yapılır. Derneğin dağıtılması (feshi) için ise, asli üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunacağı bir toplantıda, katılanların üçte ikisinin oyu aranır. Oy kullanma, Başkan tarafından üyelerin isimlerinin tek tek okunması üzerine, “Kabul“ veya “red“ sözcüklerinden birini söylemek şeklinde yapılır. Ve oy doğrultuları yazmanlar tarafından kaydedilir. Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Genel Kurulda alınan ve yasada bildirilmesi öngörülen kararlar, yeni Yönetim Kurulu tarafından, toplantı tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili makama bildirilir, ayrıca tüm kararlar yazılı olarak ve/veya ilan tahtasında asılmak suretiyle veya elektronik postayla üyelere ilan ve tebliğ edilir.
B. Yönetim Kurulu:
Bölüm 1: Oluşumu:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen beş asli ve iki yedek üyeden teşekkül eder ve bu beş asli üye kendi aralarında aşağıdaki şekilde iş bölümü yapar:
Başkan
Başkan yardımcısı
Genel sekreter
Sayman
Sosyal işler üyesi
Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı vardır ve başka bir üyeye vekalet vermek suretiyle oyunu kullanamaz.
Bölüm 2: Görüşmelerin Yöntemi:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını izleyen 15 gün içinde yapacağı ilk oturumunda, en yaşlı üye tarafından yönetilir. Bu toplantıda aralarından bir başkan bir başkan yardımcısı bir genel sekreter bir sayman ve bir sosyal işler üyesi seçerler.
Bölüm 3: Toplantılar ve Kararlar:
Yönetim Kurulunun toplantıları olağan ve olağanüstüdür. Olağan toplantılar Yönetim Kurulunun belirleyeceği sıklıkta, olağanüstü toplantılar başkan veya en az iki Yönetim Kurulu üyesinin istemi üzerine yapılır. Kurul en az üç üyeyle toplanır ve en az üç üyenin olumlu oyu ile karar alır. Kararlar açık oylama yapılarak verilir ve tasdikli bir karar defterine yazılır. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır.
Bölüm 4: Görev ve Yetkileri:
Yönetim Kurulu, Derneğin başlıca yürütme organıdır ve aşağıdaki görevleri yapar, yetkileri kullanır:
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
Genel Kurul kararlarının uygulanması yönünde çalışma programı hazırlamak gerekli işleri ve mukaveleleri yapmak Derneğin yönetimiyle ilgili kararları almak.
Genel Kurul kararlarını ve yönetim Kurulu üyelerinin isim listesini Genel Kurul toplantısından itibaren en geç 10 gün içinde Kaymakamlığa yazılı olarak bildirmek.
Bütçeyi görüşmek ve yıllık tahmini bütçeyi Genel Kurula sunmak.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanın çalışma programını tespit etmek ve Başkana gerekli gördüğü yetkileri vermek.
Yıllık çalışma raporunu ve mali raporu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
Üyelik başvurularını görüşmek ve bu konuda karar vermek, üyelikten çıkma ile ilgili istemi görüşerek gerekli gördüğü takdirde Disiplin Kuruluna sevk etmek.
Gerekli gördüğü takdirde yurt içinde şube ve/veya şubeler tesis etmek.
Derneğin gelişimi için gerekli taşınır ve taşınmaz mal alımı, kiralanması ve satımı konusunda Genel Kurul’a öneri sunmak.
Personel ihtiyacı olması halinde, kadro yapmak ve personel ücretlerini tayin etmek.
Genel Kurulun toplanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından müzakeresi istenen hususları karara bağlamak amacıyla Genel Kurul gündemine getirmek.
İhtiyaca ve yapılacak faaliyetlere göre formlar hazırlamak.
Genel Kurul’un görevleri arasında olmayan konular üzerinde kararlar almak ve bu kararları yürürlüğe koymak.
Bu tüzüğün diğer maddelerinde verilen yetkileri kullanmak.
Bölüm 5: Başkan:
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin Başkanıdır. Yönetim Kurulu Toplantılarına başkanlık eder. Derneği Yurtiçinde ve Yurtdışında temsil eder. Dernek adına açıklamalarda bulunur. Genel Sekreter ile işbirliği içinde gerekli yazışmaları yapar. Mali konularda bankadan para çekiminde saymanla ortak imza yetkisine sahiptir.
Bölüm 6: Başkan Yardımcısı:
Başkanın yokluğunda onun görevlerini üstlenir, yönetim kurulunun uygun göreceği diğer görevleri yapar.
Bölüm 7: Genel Sekreter:
Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapar Derneğin günlük işlerini yürütür. Ve bu işler için gerekli yazışmaları başkanla işbirliği içinde yapar. Yıllık çalışma raporunu genel kurula sunar, yönetim kurulunun uygun göreceği diğer görevleri yapar.
Bölüm 8: Sayman:
Derneğin parasal işlerini yürütür parasal konularda bankadan para çekiminde Başkanla beraber ortak imza yetkisine sahiptir. Genel Kurula yıllık mali raporu sunar yönetim kurulunun uygun göreceği diğer görevleri yapar. Derneğin tüm demirbaş eşyasından ve diğer malzemelerinden sorumludur.
Bölüm 9: Sosyal İşler Üyesi:
Derneğin amaçları yönünde çalışmalar ve Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer görevleri yapar.
C. Denetleme Kurulu:
Bölüm 1: Oluşumu:
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından, Dernek üyeleri arasından, iki yıl için seçilen üç asli, bir yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’dan sonra 15 gün içinde yapacağı ilk toplantısında asli üye olarak kurula seçilenler, aralarından birini başkan seçer.
Bölüm 2: Görev ve Yetkileri:
a) Derneğin defterlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve müsbet evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek.
b) Yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
c) En az altı ayda bir, Dernek kasasının ve menkul ve gayrımenkullerin sayımını yapmak, derneğin banka hesaplarının hareket ve bakiyelerini sormak ve bunların muhasebeye uygunluğunu tetkik etmek.
d) Derneğin para muamelelerinde yolsuzluk veya suiistimal tespit ettikleri takdirde, durumu Yönetim Kuruluna bildirmek ve gerekiyorsa sorumluların işten el çektirilmesini talep etmek. Yönetim Kurulu talebi reddeder veya talep tarihinden itibaren 7 gün içinde toplanmaz ise Genel Kurulu toplantıya çağırmak.
D. Disiplin Kurulu:
Disiplin Kurulu da, Genel Kurul tarafından, dernek üyeleri arasından, iki yıl için seçilen üç asli, bir yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’dan sonra 15 gün içinde yapacağı ilk toplantısında, asli üye olarak kurula seçilenler, aralarından birini başkan seçer.
Disiplin kurulu, üyelikten çıkarma konusundaki kararını, tüm üyelerinin de hazır bulunacağı toplantıda, oybirliğiyle alabilir.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu ilgiliyi Disiplin Kurulu’na vermemekte ısrar ettiği hallerde, dernek asli üyelerinin beşte biri tarafından sevk edilen, herhangi bir üyenin üyelikten çıkarılması istemiyle ilgili kararın, Disiplin Kuruluna yazılı olarak verilmesi üzerine, ilgili üyeye yazılı olarak ve imza karşılığı elden vermek suretiyle veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla, aleyhindeki istemi bildirir ve en geç 15 gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak savunmasını yapmasını, aksi takdirde savunma alınmadan da gerekli karar veya kararların alınacağını bildirir.
Disiplin Kurulu, ilgili üyenin yazılı veya sözlü savunması yanında gerekli gördüğü her türlü inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra gerekçeli olarak kararını verir ve bu kararı yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar ve ilgi üyeye bildirir.
Disiplin Kurulu, üyelikten bir yıla kadar geçici çıkarma, kesin çıkarma, uyarma ve kınama cezalarını verebilir.
Disiplin Kurulu kararları kesindir. Ancak Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu cezalar Genel Kurul tarafından şartlı veya şartsız affedilebilir.
Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar:
Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı hareket edenlere uyarma, tekrar etmesi halinde üyelikten kesin çıkarma.
Yasaya ve tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlere kınama, tekrar etmesi halinde üyelikten kesin çıkarma.
Dernek organlarının görevlerini yapmasına, derneğin projelerini veya faaliyetlerini gerçekleştirmesine haklı bir sebebi olmaksızın engel olanlara bir yıla kadar geçici çıkarma, tekrar etmesi halinde kesin çıkarma.
Dernek içerisinde ve dışında sözle veya yayım aracılığı veya eylemli olarak dayanışmayı bozucu hareketlerde bulunanlar, dernek üyelerinin şeref haysiyetlerine saldırıda bulunanlar, dernek üyesi olarak kalmalarında sakınca bulunanlar hakkında kesin çıkarma cezası verilir.
Madde 17: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Dernek, Yönetim Kurulunca aşağıdaki durumlarda toplantıya çağrılır.
a) Yönetim Kurulu’nun gereksinmesi (Yönetim Kurulu’nun en az üç üyesinin çekilmesi) ile,
b) Asli üye sayısının en az beşte ikisinin istemi ile,
c) Denetim Kurulu’nun dernek hesap işleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacakları gereksinim kararıyla.
Olağanüstü Genel Kurul’un yapılacağı zaman, gündem ve yer en az 15 gün önce dernek merkezinde, en az bir günlük gazetede Yönetim Kurulu’nca duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları yıllık Genel Kurul toplantısı gibi yapılır ve sadece toplantıya neden olarak çağrısı yapılan konular görüşülerek kararlar alınır. Olağanüstü toplantılar da olağan toplantıların bağlı olduğu genel hükümlere bağlıdır.
Madde 18: MALİ HÜKÜMLER
Derneğin gelir kaynakları ;
a) Üye kayıt ücretleri ve aidatları,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Yayım gelirleri,
d) Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek balo, tiyatro, film gösterisi, çay partisi, hazırlanacak projeler ve başka sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
Madde 19: TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
a) Tüzük, Yönetim Kurulu’nun veya toplam üye sayısının en az beşte birinin istekte bulunması üzerine, asli üyelerin beşte birinin hazır bulunacağı bir Genel Kurul toplantısında, katılanların üçte ikisinin oyu ile değiştirilebilir. Ancak bu nisap sağlanamzsa, Genel Kurul bir hafta ertelenir. Bir sonraki Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile tüzük değişikliği yapılır.
b) Asli üyelerin en az beşte birinin, tüzüğün değiştirilmesi ile ilgili önerilerini, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Yönetim Kurulu’na yazılı ve imzalı bir şekilde bildirmeleri gerekir.
Madde 20: DERNEĞİN FESHEDİLMESİ VEYA KAPATILMASI
a) Derneğin feshedilmesi veya kapatılmasıyla ilgili öneri ancak, asli üyelerin dörtte birinin imzalayacağı ve gerekçelerinin açıklanacağı bir yazı ile Yönetim Kurulu’na iletildiği takdirde, Genel Kurul gündemine alınabilir.
b) Derneğin feshedilmesi veya kapatılması için, asli üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunacağı bir Genel Kurul toplantısında, bu toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu aranır.
c) Derneğin feshedilmesi veya kapatılması halinde, tüm borçlar, Genel Kurul tarafından seçilecek Tasfiye Kurulu tarafından ödendikten sonra, derneğin mal varlığı ve dernek aktiflerinin ne olacağı, hangi kuruma bağışlanacağı hususunda, Genel Kurul karar verir.
Madde 21: GENEL HÜKÜMLER
Tüzüğün hüküm içermediği konularda, Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Yasası veya onun yerine geçecek yasa hükümleri uygulanır. Bu tüzük toplam 21 maddeden oluşmaktadır.
■ Tarih: 17 Kasım, 2012
 
BU WEBSİTESİNİN HOSTİNG SERVİSİ Yakın Doğu Üniversitesi TARAFINDAN SAĞLANMAKTADIR.